Regulamin

 WSTĘP

Niniejszy regulamin określa warunki funkcjonowania i korzystania z serwisu, prawa i obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Administratora oraz Użytkowników. Każdy Użytkownik może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich postanowień regulaminu.

ARTYKUŁ 1.DEFINICJE

SERWIS – portal Internetowy zajmujący się sprzedażą  Towarów funkcjonujący pod adresem internetowym www.basole.com oraz pod adresem email : info@basole.com, prowadzony przez Administratora.

ADMINISTRATOR – firma Basole Sp. z o.o. zarejestrowana w Polsce, Zielona Góra ul. Krośnieńska 17C, NIP:  PL 9291793090, REGON: 080243588, wpisana do KRS pod numerem 0000300342 lub jej następca prawny. Ilekroć mowa o nazwie „BasoLe”, „Studio Szkła Artystycznego BasoLe”, „Basole.com”, „Basole” odnosi się to do firmy Basole Sp. z o.o. Administrator świadczy usługę udostępnienia zasobów Serwisu na rzecz Użytkowników.

TOWAR – rzecz, która może być przedmiotem sprzedaży w Serwisie. Przedmiotem sprzedaży w Serwisie są przedmioty wykonane własnoręcznie przez Studio szkła artystycznego BasoLe, dające się zaklasyfikować zgodnie z istniejącymi kategoriami, spełniające pewne subiektywne wymagania postawione przez Administratora.

OSOBA – osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną.

UŻYTKOWNIK – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, jak również osoba małoletnia i/lub nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego, która po przejściu procedury rejestracyjnej posiada dostęp do usług oferowanych przez Serwis.

KUPUJĄCY – Użytkownik dokonujący zakupu Towaru za pośrednictwem Serwisu.

SPRZEDAJĄCY – Basole Sp. z o.o. oferująca do sprzedaży Towary za pośrednictwem Serwisu.
KONTO – prowadzone dla Użytkownika przez Serwis pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu.

SPRZEDAŻ – procedura prowadząca do zawarcia umowy kupna – sprzedaży. Wynikiem sprzedaży jest wyłonienie nabywcy na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Sprzedaż odbywa się poprzez sieć internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie – zwanym Kupującym, a Sprzedającym.

ARTYKUŁ 2. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

2.1. Serwis wykorzystuje pliki typu cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowiące dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer do zapamiętania informacji o Użytkownikach.

Pliki cookies używane są w celu:

– uwierzytelniania, w tym identyfikacji zalogowanego użytkownika,
– weryfikacji i rozwoju oferty serwisów i usług,
– udostępniania spersonalizowanych świadczeń na rzecz Użytkowników, w szczególności w celu uniknięcia wielokrotnej prezentacji tej samej treści temu samemu Użytkownikowi,
– tworzenia statystyk dla potrzeb Administratora, w tym w ramach współpracy z zewnętrznymi podmiotami
– na potrzeby serwisu społecznościowego Facebook. Używając przycisku Lubię, użytkownik loguje się w serwisie Facebook, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności firmy Facebook. Z zasadami tymi można zapoznać się http://pl-pl.facebook.com/help/cookies
– stosowania reklam displayowych w oparciu o Google Analytics w zakresie usługi remarketingu. Użytkownik może zablokować usługę Analytics dla reklam displayowych oraz dostosowywać reklamy w sieci reklamowej Google w za pośrednictwem Menedżera preferencji reklam na stronach Google.

2.2. Użytkownik korzystający z Serwisu wyraża zgodę na umieszczenie plików cookies na jego urządzeniu końcowym.

2.3. Usunięcie plików cookies przez Użytkownika może powodować prezentowanie odmiennej treści Serwisu Użytkownikowi, jak również doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcji Serwisu.

2.4. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami: Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Opera. Urządzenia mobilne – każdy urządzenie może tą funkcję obsługiwać w inny sposób. Zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta urządzenia mobilnego.

ARTYKUŁ 3. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

3.1. Zawierając umowę z Administratorem w trybie artykułu 5 niniejszego regulaminu, Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Administratora oraz innych osób fizycznych lub prawnych, a także jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną.
ARTYKUŁ 4. WARUNKI UCZESTNICTWA

4.1. Przedmiotem obrotu w Serwisie są Towary, którymi obrót dopuszczają przepisy prawa polskiego oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.

4.2. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację niniejszego regulaminu

4.3. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym przez Osobę zakładane jest Konto co jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Osobą a Administratorem, której przedmiotem są usługi świadczone przez Administratora w ramach Serwisu, na warunkach określonych w Regulaminie.

4.4. Zawarcie umowy z Administratorem przez Użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymywanie środkami komunikacji informacji systemowych oraz wiadomości od Administratora

4.5. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie serwisu. W takiej sytuacji Administrator podejmie również wszelkie działania prawne mające na celu naprawienie poniesionej przez niego szkody. Działanie Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Serwisu mogą być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.

ARTYKUŁ 5. REJESTRACJA

5.1. Procedura rejestracji oraz utworzenie Konta następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rejestracji, na czas nieokreślony.

5.2. Rejestracja Użytkownika dokonywana jest po podaniu nazwy Konta (loginu), ważnego adresu email, hasła do Konta, daty urodzenia i opcjonalnie innych danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.

5.3. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane określone w artykule 5.2. niezwłocznie po każdej zmianie tych danych. Zabrania się jednak usuwania przez Użytkownika danych, o których mowa w punkcie 5.2. w trakcie korzystania z usług Serwisu. Administrator może uzależnić świadczenie usług i korzystanie z serwisu przez osobę zarejestrowaną od potwierdzenia jej danych osobowych określonych w art. 5.2, w szczególności przez przedstawienie stosownego dokumentu tożsamości / Wpisu do ewidencji działalności gospodarczej / KRS itp.

5.4. Użytkownik w momencie rejestracji wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora oraz na przetwarzanie ich w przyszłości, przez następców prawnych Administratora, na warunkach określonych w Polityce prywatności, stanowiącej Załącznik 1 do niniejszego Regulaminu. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Użytkownika będą przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego w zakresie ochrony danych osobowych.

5.5. Zabrania się korzystania z kont innych Użytkowników oraz odstępowania swojego konta innym osobom.

5.6. Niedopuszczalne jest posiadanie przez Użytkownika dodatkowych kont, które w jakikolwiek sposób byłyby wykorzystywane do łamania postanowień niniejszego Regulaminu.

ARTYKUŁ 6. ZAWARCIE UMOWY KUPNA SPRZEDAŻY POMIĘDZY KUPUJĄCYM A SPRZEDAJĄCYM

6.1. Kupujący składa zamówienie na dany Towar na stronie internetowej Serwisu. W wyjątkowych przypadkach takich jak m.in. niesprawne działanie serwisu i brak możliwości dokonania zamówienia za jego pośrednictwem, złożenie zamówienia może zostać przyjęte przez Administratora za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail Administratora.

6.2. Użytkownik zobowiązuje się nie składać ze swojego konta zamówień w sposób lekkomyślny, omyłkowo lub też bez zapoznania się z konsekwencjami składania oferty zgodnie z niniejszym regulaminem i przepisami polskiego prawa.

6.3. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest prawnie wiążące i nie może być przez niego wycofane bez prawnej podstawy lub bez zgody na to administratora.

6.4. Umowa zostaje zawarta w momencie powiadomienia Kupującego automatyczną wiadomością e-mail o sposobie finalizacji umowy. Dodatkowo informacje o sposobie finalizacji umowy Kupujący może uzyskać po zalogowaniu na swoje Konto w Serwisie w zakładce Zamówienia.

6.5. Kupujący wyraża zgodę na przekazanie Sprzedającemu danych osobowych, obejmujących imię, nazwisko, adres dostawy Towaru, numeru telefonicznego w celu finalizacji umowy kupna-sprzedaży.

6.6. Kupujący jest zobowiązany uregulować należność za zakupiony Towar nie później niż w terminie pięciu dni od daty złożenia zamówienia. Wpłaty za Towar są dokonywane na konto bankowe Administratora. Wpłaty za Towar mogą być również dokonany za pośrednictwem serwisu PayPal, lub za pomocą opcji „Za pobraniem”, gdy Kupujący wpłaca ściśle określoną kwotę przedstawicielu zakłada transportowego.

6.7. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych przez Kupującego Sprzedający może odstąpić od umowy sprzedaży.

ARTYKUŁ 7. PODATKI, CENY

7.1. Ceny towarów są cenami brutto NIE  zawierają podatek od towarów i usług VAT. Sprzedawca Basole sp. z o.o. nie jest płatnikiem podatku VAT.

ARTYKUŁ 8. PRYWATNOŚĆ

8.1. Polityka ochrony prywatności Serwisu zawarta jest w Załączniku 1 do niniejszego Regulaminu i stanowi jego część. Użytkownik wyrażając zgodę na warunki niniejszego Regulaminu, wyraża równocześnie zgodę na sposób, w jaki Administrator traktuje dane przekazane w ramach tej polityki . Administrator nie użyje danych w żadnym innym celu. Ujawnienie danych może nastąpić z przyczyn nakazanych przez prawo.

ARTYKUŁ 9. POUFNOŚĆ

9.1. Osobiste dane, adresy oraz dane dotyczące płatności Kupujących będą przekazywane Sprzedawce tylko w celu związanym z realizacją umowy kupna-sprzedaży lub też osobom trzecim w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w Polityce ochrony prywatności.

9.2. Administrator może zbierać dane dotyczące popularności i zastosowania poszczególnych Usług oferowanych przez Serwis. Dane te będą udostępniane tylko anonimowo i grupowo.

9.3. Każdy Użytkownik zobowiązuje się nie wyjawiać informacji dotyczących innych Użytkowników, w posiadanie których wszedł na skutek korzystania z usług Serwisu lub które otrzymał od Administratora lub innego Użytkownika.

9.4. Bez zgody Administratora niedopuszczalne jest ujawnianie i wykorzystywanie wszelkich informacji związanych z funkcjonowaniem Serwisu, które są dostępne wyłącznie Użytkownikom Serwisu, w tym w szczególności: upublicznianie danych innych Użytkowników, rozwiązań technologicznych i technicznych Serwisu, know-how Serwisu, organizacji pracy pracowników Serwisu, osiąganych przychodach z tytułu sprzedaży w Serwisie.

ARTYKUŁ 10. OPIS TOWARÓW

10.1. Sprzedający  jest odpowiedzialny za to, aby ani sprzedaż towarów, ani dodane przez niego opisy Towarów i zdjęcia, ani też inne czynności bądź informacje, związane ze sprzedażą nie naruszały obowiązującego prawa.

10.2. Dostarczone do Kupującego towary mogą niewiele się różnić od przestawionych na zdjęciach. Wynika to z faktu, ze towary wykonywane są ręcznie, oraz ze szkła artystycznego, jako materiału, sposób wykonania którego nie pozwała odzyskać taką samą fakturę oraz identyczny rysunek tafli.

10.3. Kolorystyka przedmiotów jest częściowo zależna od ustawień monitora oraz od jakości zdjęć. Kolor szkła artystycznego jest trudny do przekazania za pośrednictwem urządzeń elektronicznych, ale sprzedający przykłada wszelkich starań, by zrobić to w najbardziej odpowiedni sposób.

 

ARTYKUŁ 11.LEGALNOŚĆ SPRZEDAŻY

11.1. Oferując do sprzedaży Towary Sprzedający potwierdza, iż jest uprawniony do przekazania tytułu własności do tych towarów każdemu, kto nabędzie je w ramach danej sprzedaży.

ARTYKUŁ 12. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ ADMINISTRATORA

12.1. Użytkownik uznaje, że całość praw autorskich i wszystkie znaki towarowe związane z Serwisem oraz konta Użytkowników należą do Administratora. Zabronione jest korzystanie z tych praw własności intelektualnej bądź z Usług Serwisu do celów innych niż te ściśle określone niniejszym Regulaminem.

12.2. Serwis lub poszczególne jego elementy, teksty (w tym regulamin), rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w serwisie treści, elementy graficzne, kompilacje materiałów oraz opracowania podlegają ochronie przez polskie i międzynarodowe prawo, w szczególności przez ustawę z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami). Ochrona prawa własności Serwisu dotyczy również wszelkich materiałów, które dostarcza Użytkownikom drogą elektroniczną, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej. Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów bez zgody Administratora jest zabronione i będzie skutkowało podjęciem kroków prawnych przez Administratora.

12.3. Pobieranie, wykorzystywanie oraz przetwarzanie treści Serwisu, w tym za pomocą robotów internetowych lub innych automatycznych systemów pobierania danych z Serwisu bez zgody Administratora jest równoważne z naruszeniem par. 17.2 oraz Art. 4 pkt 4.6 niniejszego regulaminu.

12.4. Znak słowny oraz graficzny : BasoLe został zgłoszony i zarejestrowany  przez Federalną Służbę ds. Własności intelektualnej w Federacji Rosyjskiej, i  jest prawnie chronionym znakiem towarowym. Świadectwo nr 494051.  Bezprawne użycie znaku będzie skutkowało podjęciem kroków prawnych.

12.5 Użycie przez Użytkownika firmy lub znaków towarowych Administratora, w szczególności oznaczenia „basole” w jakichkolwiek dokumentach lub do jakichkolwiek celów, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w Regulaminie może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu przez Administratora zgody w formie pisemnej i uprzednim pisemnym zaaprobowaniu wzorów takich dokumentów lub materiałów przez Administratora.

12.6 Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkodę wyrządzoną Administratorowi, w następstwie użycia nazwy firmy lub znaków towarowych Administratora, bez jego zgody lub niezgodnie z Regulaminem

ARTYKUŁ 13. ZAWIESZENIE KONTA ORAZ USUNIĘCIE UŻYTKOWNIKA

13.1. Administrator zastrzega sobie prawo do zawieszenia i/lub usunięcia konta Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności dopuszcza się spammingu, przesyłania niezamówionej informacji handlowej, promocyjnej, reklamowej (w tym reklamy konkurencyjnych serwisów do Serwisu), czy używa słów powszechnie uznawanych za obelżywe.

13.2. Administrator zastrzega sobie prawo do zawieszenia i/lub usunięcia Konta Użytkownika, który nie uregulował należności wynikającej z zawartej uprzednio umowy kupna-sprzedaży.

13.3. Administrator zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia Konta bądź dostępu do wybranych usług świadczonych przez Serwis w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta jest zagrożone.

13.4. Użytkownik, której konto zostało zawieszone lub usunięte, nie może ponownie zarejestrować się bez uprzedniej zgody Administratora.

13.5. Administrator zastrzega sobie prawo do zawieszenia i/lub usunięcia Konta Użytkownika oraz uniemożliwienia dostępu Użytkownikowi do Serwisu, którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla Serwisu i/lub dla innych Użytkowników.

ARTYKUŁ 14. ZMIANY REGULAMINU

14.1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu i uruchomienia nowej wersji usług Serwisu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny. Każdy Użytkownik zostanie niezwłocznie powiadomiony o zmianie regulaminu. Użytkownik po zapoznaniu się ze zmienionym regulaminem ma możliwość zaakceptowania lub nie zaakceptowania Regulaminu.

14.2. W przypadku zgłoszenia braku akceptacji nowych warunków Regulaminu następuje ograniczenie funkcjonalności konta i/lub zawieszenie konta lub usunięcie konta Użytkownika.

14.3. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie Serwisu. Umowy zawarte pomiędzy Użytkownikami, a Administratorem przed dniem wejścia w życie Regulaminu podlegają jego postanowieniom z chwilą akceptacji przez Użytkownika.

14.4. Wszelkie prawa wynikające z niniejszego Regulaminu będą przysługiwały również następcom prawnym Administratora.

ARTYKUŁ 15. KONTAKT I POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

15.1. Użytkownik może kontaktować się z Administratorem w sprawie usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu w formie:
– pisemnej na adres: Basole Sp. z o.o., ul. Krośnieńska 17C, 65-625 Zielona Góra, Polska
– za pomocą odnośnika „kontakt” dostępnego na stronie Serwisu oraz przez e-mail:  info@basole.com

15.2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą odnośnika „kontakt” dostępnego na stronie Serwisu lub pisemnej. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę, pod jaką Użytkownik występuje w Serwisie oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

15.3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

15.4. Administrator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że Administrator może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.

15.5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do konta danego Użytkownika.

ARTYKUŁ 16. SPORY

Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Administratora na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
Użytkownik może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Użytkownik może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

ARTYKUŁ 17. WAŻNOŚĆ

Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu uznane zostanie za nieważne lub niemożliwe do zrealizowania na mocy prawomocnego wyroku, pozostałe postanowienia będą ważne i pozostaną w mocy.

ARTYKUŁ 18. Postanowienia ogólne

18.1. Informacje znajdujące się w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

18.2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników oraz szkody jakie mogły powstać w wyniku tych zdarzeń, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych.

ARTYKUŁ 19. ZAŁĄCZNIKI

Regulamin niniejszy zawiera następujące załączniki, które stanowią jego integralną część:
Załącznik 1. Polityka ochrony prywatności.
Załącznik 2. Zwroty i reklamacje produktów.

ZAŁĄCZNIK 1. POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

1.1. Firma Basole Sp. z o.o., jako Administrator danych, dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z art. 23 ust. 1, pkt 1,3 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych. Zbiór danych osobowych został zgłoszony do Generalnego Inspektora Danych Osobowych.

1.2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczenia usług świadczonych przez Administratora.
1.3. Osoby fizyczne nieprowadzące w ramach Serwisu działalności gospodarczej w celu rejestracji, powinny wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: swojego imienia i nazwiska, ew adresu dostawy zamówienia wraz z nazwą kraju, adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego, nazwy, pod którą osoba rejestrująca zamierza występować w Serwisie oraz hasła. W przypadku rejestracji osoby fizycznej korzystającej z Serwisu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej w celu rejestracji wymaganymi danymi są: nazwa, pod którą podmiot ten zamierza występować w Serwisie oraz hasła, a także : imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, , pełną nazwę (firmy) podmiotu rejestrowanego, numer NIP oraz adres jego siedziby wraz z nazwą kraju. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Podanie powyżej wymienionych danych jest konieczne do zawarcia z Administratorem umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu.
1.4. Administrator zapewnia Użytkownikom, w szczególności, prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy. Użytkownik ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych Serwisu, w tym celu obowiązany jest wysłać na adres email Serwisu stosowną wiadomość. Administrator może odmówić usunięcia danych Użytkownika, jeżeli Użytkownik ten nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora lub naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
1.5. Dane podawane przez Użytkownika są zbierane i wykorzystywane do realizacji zamówień, celów księgowych, prezentowania aktualnej oferty Serwisu drogą mailową (w przypadku wyrażenia zgody) oraz do kontaktowania się z Użytkownikiem w ramach obsługi Serwisu oraz do innych czynności związanych z wykonywaniem umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu.

1.6. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez Administratora i za zgodą Użytkownika.
1.7. Administrator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Administrator stosuje pliki cookies zgodnie z ARTYKUŁ 2. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU.

ZAŁĄCZNIK 2. ZWROTY I REKLAMACJE TOWARU

ZWROTY

Kupujący może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru. Zwrotowi nie podlega Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Kupującego lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. W celu wykonania prawa odstąpienia Kupujący musi skontaktować się z Administratorem wysyłając wiadomość e-mail informując o fakcie odstąpienia.  Kupujący musi przesłać na własny koszt zwracany Towar (zabezpieczony przed uszkodzeniem). Prawo odstąpienia Kupujący wykonuje poprzez zwrot Towaru Sprzedającemu w stanie nienaruszonym, nie posiadającym śladów użytkowania, wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.

Pobierz Formularz

Administrator w imieniu Sprzedającego zobowiązuje się zwrócić Kupującemu, w przeciągu 14 dni, zapłaconą cenę Towaru i koszt przesyłki (równy najtańszej dostępnej formie dostawy) po otrzymaniu Towaru. Zwrot należności odbywa się tym samym kanałem płatności jakim dokonano zapłaty, chyba że Kupujący wspólnie z Administratorem ustalą inną formę. W przypadku uzyskania przez Kupującego jakiegokolwiek rabatu lub bonifikaty wynikającej ze złożenia zamówienia na zwracany Towar, Administrator cofnie rabat lub bonifikatę lub potrąci jego równowartość z sumy do wypłaty Kupującemu przysługującej z tytułu zwrotu Towaru.

REKLAMACJE

Jeżeli po otrzymaniu Towaru Kupujący stwierdzi w nim wady powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym (wysyłając wiadomość e-mail zawierającą imię i nazwisko Kupującego, nr Towaru, nazwę Towaru i dokładny opis wady). Następnie po otrzymaniu odpowiedzi od Sprzedającego, Kupujący musi przesłać reklamowany Towar (zabezpieczony przed uszkodzeniem) wraz z dokładnym opisem wady za pośrednictwem Poczty Polskiej (przesyłka polecona, priorytetowa). Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w przeciągu 14 dni od ich wpłynięcia. Towar wadliwy zostanie naprawiony lub wymieniony na inny. Jeśli naprawa nie będzie możliwa, Sprzedjący zobowiązuje się zwrócić Kupującemu równowartość ceny Towaru (wraz z kosztem wysyłki i kosztem wysyłki zwrotnej do Sprzedającego) lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie Towary do wyboru. Zwrot należności odbywa się jako przelew na polskie konto bankowe, z którego został otrzymany przelew, chyba że Kupujący poinformuje wcześniej o innym numerze konta bankowego. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie Towaru zamówionego z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Kupującego, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach materiałów, z których został wykonany Towar, nie stanowią podstawy do reklamacji Towaru.

USZKODZENIE TOWARU W TRAKCIE TRANSPORTU

W przypadku uszkodzeń przesyłek w transporcie Odbiorca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym e-mailem  Sprzedajacego.

Całość Towaru musi być sprawdzona przy odbiorze (na pocztę albo przy kurierze). Należy  otworzyć paczkę i sprawdzić dokładne stan przesyłki. Przy ujawnieniu uszkodzenia transportowego należy niezwłoczne wypełnić formularz szkody przesyłki (formularze są dostępne u kurierów lub u pracowników poczty) i wysłać kopię na adres e-mail: info@basole.com.

Reklamację uszkodzenia wyrobów w trakcie wysyłki PO rozpakowaniu i odjechaniu kuriera nie przyjmujemy.

NIEDOSTARCZENIE TOWARU PRZEZ FIRMĘ SPEDYCYJNĄ

O fakcie wysłania Towaru Kupujący informowany jest wiadomością e-mail oraz po zalogowaniu się na swoje konto w odpowiedniej zakładce.  Przesyłki, wysyłane są na terenie kraju Polska, w przypadku Poczty Polskiej, priorytetem i zgodnie z Regulaminem Poczty Polskiej powinny zostać doręczone do adresata w przeciągu 3 dni roboczych od daty nadania. Przesyłki, wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej powinny zostać doręczone do adresata w przeciągu 1-2 dni roboczych od daty nadania.  Jeżeli przesyłka nie dotrze w terminie do Kupującego, Sprzedający po upływie 14 dni od daty nadania może wystąpić z reklamacją do odpowiedniej jednostki transportowej w sprawie wyjaśnienia. Postępowanie reklamacyjne trwa ok. 21 dni. Po rozpatrzeniu reklamacji przez Pocztę Polską, Administrator na podstawie zapisów pisma reklamacyjnego zakładu transportowego (lub Poczty polskiej) podejmuje decyzję o zwrocie wpłaconej kwoty przez Kupującego w formie przelewu na polskie konto bankowe, z którego został otrzymany przelew, chyba że Kupujący poinformuje wcześniej o innym numerze konta bankowego. Na życzenie Kupującego Sprzedający może podjąć próbę wykonania duplikatu zagubionego przez spedytora Towaru.

Zapytaj o kolekcji
Powrót do katalogu